Úvod do geodézie

admin

Mapovanie

Mapovanie je súbor činností, ktorých výsledok je vyhotovenie mapy.

Medzi činnosti patria tri etapy:

 1. prípravná
 2. meračské práce v teréne
 3. kancelárske práce

Prípravná:

 • záujmové územie
 • účel
 • požadovaná presnosť
 • termín vyhotovenia
 • rozpočet Čítať viac

GNSS (GPS)

NAVSTAR GPS

NAVSTAR družica(NAVigation System for Timing And Ranging Global Position System)

GPS je navigačný systém na báze umelých družíc, ktorý poskytuje určovanie polohy, navigáciu a informácie o presnom čase.

Systém bol vyvinutý pre vojenské účely. Prvá družica bola vyslaná na obežnú dráhu v roku 1978. V roku 1981 bol systém čiastočne sprístupnený civilnému sektoru a od roku 1983 sa začal využívať aj v geodézií. Čítať viac

Bodové polia

Úlohou technickej geodézie je určiť priestorovú polohu bodu. Určenie polohy bodu sa rozdeľuje na:

 • polohové určenie bodov
 • výškové určenie bodov
 • priestorové určenie bodov

Bodové polia sa rozdeľujeme na:

Nové geodetické základy

Geodetické základyGeodetické základy sú na našom území postupne budované viac ako 140 rokov a sú sústavne zdokonaľované. Sú podkladom pre všetky druhy vedeckej, investičnej, rozhodovacej činnosti, pri ochrane životného prostredia, pre obranu štátu, pre poľnohospodárstvo, pre tvorbu máp, pre diaľkový prieskum Zeme, pre geografické informačné systémy. Čítať viac

Geodetické systémy

Geodetický systém WGS-84
Geocentrický súradnicový systém ktorý je definovaný konštantami:

 • dĺžka hlavnej poloosi a = 6 378 137m
 • dĺžka vedľajšej poloosi b = 6 356 752,314m
 • uhlová rýchlosť rotácie zeme ω = 7 292 115*10-11 rad s-1 Čítať viac

Dĺžkové a uhlové miery

Úvod

K určeniu vzájomnej polohy jednotlivých bodov zemského povrchu je potrebné merať rôzne
fyzikálne veličiny. Najčastejšie sú to dĺžky, uhly, čas, teplota, tlak a pod. Tieto veličiny sa vyjadrujú
v merných jednotkách (dĺžkových, uhlových, plošných, fyzikálnych). Čítať viac