Úvod do geodézie

admin

Zobrazovacie základy mapovania

Rozdelenie kartografických zobrazení

Rozdelenie kartografických zobrazeníKartografické zobrazenie vyjadruje závislosť medzi mapou a referenčnou plochou. Na prenesenie bodov zo zakrivenej referenčnej plochy do roviny mapy sa používajú rôzne zobrazovacie plochy rozvinuteľné do roviny. Prenos zobrazenia do roviny mapy sa určuje pomocou matematických rovníc. Týmto problémom sa zaoberá matematická kartografia. Čítať viac

Nové geodetické základy

V posledných dvoch desaťročiach sa uplatňuje celoeurópsky terestrický referenčný systém ETRS89. Vychádza z množiny špeciálnych družíc, ktoré stále vysielajú informácie o svojej polohe, čo umožňuje pozemnému používateľovi pomocou el. zariadení – GPS určiť presnú polohu antény špeciálneho prímača. Pomocou výpočtovej techniky sa údaje spracujú a súradnice pretransformujú do JTSK. Tento lokalizačný základ najvyššej presnosti je už na našom území vo veľkej miere vybudovaný – SKPOS (Slovenská priestorová observačná služba). Na základe týchto nových technológií bolo potrebné pristúpiť k celkom novému spôsobu budovania a spravovania bodov geodetických základov. Čítať viac

Podrobné výškové bodové pole

Podrobné výškové bodové pole sa zriaďuje tam, kde hustota základného výškového poľa nie je dostačujúca pre nadväzujúce geodetické práce. Na určovanie výšok bodov v podrobnom výškovom bodovom poli sa používa metóda geometrickej nivelácie zo stredu a to technickou niveláciou. Nivelačná súprava – nivelačný prístroj, nivelačná lata, statív, podložky. Dĺžky zámer sa zvolia najviac do 120m a spravidla sa odkrokujú. Maximálna dĺžka ťahu technickej nivelácie nemá prekročiť 5km. Výsledky merania sa zapisujú do zápisníka pre technickú a plošnú niveláciu. Čítať viac

Základné výškové bodové pole

Nadmorské výšky výškových geodetických bodov sú podkladom pre výškové merania. Výšky sa udávajú vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv). Základné výškové pole tvoria body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS). Sieť je súbor trvale stabilizovaných a po celom území štátu vhodne rozložených výškových bodov. Ich výšky sa vzťahujú na jediný horizont a boli určené s vysokou presnosťou. Čítať viac