Úvod do geodézie

Mapovanie

Mapa

Mapa je zmenšený generalizovaný obraz zemského povrchu a jeho častí ktorý je pomocou matematických a kartografických vzťahov premietnutý do roviny v určitej mierke.

Mapy delíme podľa mierky do troch skupín:

 1. mapy veľkých mierok v pomere zmenšenia až do 1:5 000 vrátane,
 2. mapy stredných mierok v medziach pomeru zmenšenia od 1:5 000 do 1:200 000 vrátane,
 3. mapy malých mierok zmenšené viac ako 1:200 000. Čítať viac

Mapové listy

Základným štátnym mapovým dielom sú mapové listy. Obsah mapových listov je všeobecne využiteľný. Mapové listy súvislo pokrývajú celé územie nášho územia. Majú jednotný klad, jednotný mapový kľúč (značky), jednotný súradnicový systém a výškový systém, sú systematicky očíslované/označené a majú zvyčajne jednotnú mierku. Čítať viac

Náhradné plochy zeme

Pre potreby geodézie a kartografie je potrebné poznať tvar a rozmery zeme. Pri formovaní povrchu zeme pôsobí odstredivá a dostredivá sila – ich výslednicou je gravitačná sila.

Náhradné telesá zeme:

 1. Geoid
 2. Rotačný elipsoid
 3. Referenčná guľa (r = 6378km)
 4. Rovina (700km2 – štvorec 27km x 27km, kružnica r = 15,5km) Čítať viac

Polohopisný obsah mapy

Polohopis je základným prvkom mapy. Znázorňuje predmety vo vodorovnej polohe (pôdorys), ktoré sú vyhotovené v určitej mierke.

Popis dopĺňa obsah mapy o ďalšie údaje.

Na polohopis nadväzuje výškopis, ktorý dodáva mape plastický dojem. Výškopis sa najmä využíva v topografických a účelových mapách. Čítať viac

Výškopisný obsah mapy

Znázorňuje vzájomný vzťah objektov zobrazených v mape vo zvislom smere. Vo výškopise sú výškové pomery terénu zeme, to je výškové rozčlenenie krajiny. Môže sa znázorniť vrstevnicami, šrafami, kótami, tieňovaním, farebným odstupňovaním výšok. Terén nevieme so všetkými náležitosťami, preto sa musí obsah zgeneralizovať, nahradiť ho topografickou plochou.

Vrstevnice

Metódy vyhotovenia:

 • vrstevnice
 • kóty
 • šrafy
 • tieňovanie
 • farebné odstupňovanie výšok
 • kombinované Čítať viac