Úvod do geodézie

Mapovanie

Základné pojmy – mapovanie

Plán – menšia časť územia vo veľkej mierke, nemusí spĺňať náležitosti mapy, nemusí mať rám mapového listu. Môže byť vyhotovený v miestnom alebo lokálnom súradnicovom systéme.

Geometrický plán je technickým podkladom na právne úkony, ktorý je vyhotovený na základe geodetických prác. Obsahuje grafické zobrazenie nehnuteľnosti pred zmenou a po jej vykonaní. Uvedené sú doterajšie a nové parcelné čísla, druhy pozemkov a ich výmera. Čítať viac

Mapovanie

Mapovanie je súbor činností, ktorých výsledok je vyhotovenie mapy.

Medzi činnosti patria tri etapy:

  1. prípravná
  2. meračské práce v teréne
  3. kancelárske práce

Prípravná:

  • záujmové územie
  • účel
  • požadovaná presnosť
  • termín vyhotovenia
  • rozpočet Čítať viac