Úvod do geodézie

Náuka o teréne

Tvary na úpätí

Tvary na úpätí môžu mať rôzne prechody: ostré, zaoblené a pozvoľné.

  • nánosový kužeľ
  • sutinový kužeľ

Nánosový kužeľ

Vzniká na úbočiach s menším spádom usadzovaním zeminy a piesku, ktoré znáša voda z vrcholovej časti vyvýšeniny do úbočia. Vrstevnice sa na tvarovej čiare lomia alebo ohýbajú. Čítať viac

Tvary údolia

Trvalá erozívna a akumulačná činnosť vody vytvorila na povrchu zeme sieť údolí s vodnými tokmi.

Údolia sú:

  • hlavné
  • vedľajšie

Hlavné údolie býva svojimi rozmermi najväčšie, je najnižšie položené a má najmenší spád.

Vedľajšie údolia je to sústava údolí, ktoré ústia do hlavného údolia. Má väčší spád. Čítať viac

Typy terénov

Terén môžeme definovať ako ľubovoľnú časť zemského povrchu so všetkými jeho nerovnosťami, ktoré sú vytvorené prírodnými silami alebo umelo.

Z výškopisného hľadiska rozdeľujeme terén na:

Zloženie zeme

Pri zmene: teploty, hustote a pohyblivosti hmôt, zloženia sa vyvolávali pod zemským povrchom pevninotvorné a horotvorné procesy. Pri pôsobení vnútorných činiteľov vznikajú pohoria, nížiny, dna oceánov. Pevniny a pohoria sú vytvorené z hornín a minerálov.

Horniny sa delia na:

  • vyvreté – magmatické
  • usadené – sedimentárne
  • premenené – metamorfované Čítať viac

Náuka o teréne

Geomorfológia:
Vedný odbor ktorý sa zaoberá terénnym reliéfom z rôznych hľadísk. Dáva podklady na ochranu životného prostredia, využíva poznatky z astronómie, …

Terén:
Je to časť zemského povrchu, ktorý vznikol prírodnými silami alebo umelo so všetkými objektmi (stavebné objekty, komunikácie, vodstvo, porasty).

Terénny reliéf:
Je to časť zemského povrchu vytvorený prírodnými silami alebo umelo bez objektov a javov. Čítať viac