Úvod do geodézie

Teodolit

Ďalekohľad

Je to zámerná pomôcka geodetických prístrojov umožňujúca presné cielenie a určenie smeru na meraný predmet. Ďalekohľady geod. prístrojov obsahujú zámerný kríž preto sa líšia od obyčajných ďalekohľadov.

Druhy ďalekohľadov:

1, Podľa použitých častí:

Elektronické diaľkomery

Fyzikálne spôsoby merania dĺžok sú založené na teórii elektromagnetického vlnenia. Rozdeľujú sa na zvukové, interferenčné a elektronické. Pre geodetické účely je najvhodnejšie elektronické meranie dĺžok.

Podstata merania dĺžok elektronickými diaľkomermi (elektrooptické a elektroakustické diaľkomery) je v tom, že zo známej rýchlosti šírenia elektromagnetických vĺn v a tranzitného času t ,ktorý spotrebuje vlna na prebehnutie meranej dĺžky od vysielača po odrazové médium (reflektor) a späť do prijímača, určí sa dvojnásobok meranej dĺžky: Čítať viac

Elektronické teodolity

Elektronické teodolity tak isto ako aj optické teodolity majú rozličnú presnosť merania. Elektronické teodolity sa od seba líšia presnosťou merania, komfortom obsluhy a konštrukčným usporiadaním jednotiek.

Podľa konštrukcie delíme elektronické teodolity na:

 • So zabudovaným diaľkomerom
 • S nasadzovacím diaľkomerom Čítať viac

Geometrické podmienky teodolitu

Rektifikácia teodolitu ide o postup skúšky správnosti teodolitu vrátane opravy (pozostáva správna vzájomná geometrická poloha osí a chyby výrobného charakteru).

Hlavné osi teodolitu:Osi teodolitu

 • Zámerná os Z – kolimačná os
 • Horizontálna os H – otočná os ďalekohľadu
 • Vertikálna os V – Vertikálna os – Hlavná os teodolitu
 • Os alidádovej libeli L

Osové podmienky:

Použitie laserových prístrojov

Laserový teodolit SLT 20 SOKISHALaserový teodolit Kern DKM 2-ALLasery v geodézii používame v spojení s teodolitom alebo nivelačným prístrojom a tiež aj ako samostatné prístroje. Spojenie s geodetickým prístrojom môžeme docieliť dvoma spôsobmi a to nasadením laserovej jednotky na tubus ďalekohľadu (staršie využitie laserov) ako napr. Wild GLA, alebo pripevnením laserového okulára k teodolitu alebo nivelačnému prístroju. Pripevnenie môže byť trvalé ako u laserového teodolitu Kern DKM 2-AL, alebo vymeniteľné, ako u laserového okulára Wild GLO 2. Čítať viac

Stavanie prístroja a jeho príprava na meranie

 1. Povolíme nohy statívu a statív vytiahneme približne do výšky pŕs alebo brady, záleží od toho ako široko potrebujeme roztiahnuť nohy statívu.
 2. Postavíme sa približne nad bod.
 3. Chytíme statív za dve nohy a tretiu zapichneme, následne nohy, ktoré držíme roztiahneme.
 4. Snažíme sa nohy statívu pokladať do drážok alebo na zem, aby sme ich mohli zabezpečiť proti ich posunutiu.
 5. Na statív si môžeme upevniť olovnicu aby sme vedeli, či statív stojí približne nad bodom.
 6. Ak statív stojí približne nad bodom, tak pevne zašliapneme nohy statívu aby po pripevnení prístroja nenastalo ich zaborenie alebo postupné sadanie. Čítať viac