Úvod do geodézie

Výškové merania

Profilová nivelácia

Profilová nivelácia sa používa pri líniových stavbách (cesty, vodné toky). Výškové pomery určujeme pomocou zvislých profilov geometrickou niveláciou. Profil je raz zvislej roviny s terénom a zobrazuje tvar terénu resp. objektu pozdĺž určitej čiary. Podľa smeru vedenia profilov rozlišujeme profil priečny a pozdĺžny. Čítať viac

Výškové bodové pole

Všetky merania musia začínať a končiť na bodoch ktorých nadmorskú výšku poznáme. Tieto body tvoria výškové bodové pole.

Výškové bodové pole sa delí na:

Základné výš. bodové pole:

  1. Zákl. nivelačné bod (11 ks.)
  2. Nivelačná sieť 1.-4. rádu
  3. Plošné nivelačné siete Čítať viac

Výškové merania

Pri výškovom meraní určujeme výškové rozdiely medzi jednotlivými bodmi na zemskom povrchu a z nich odvodzujeme výšky bodov. Výškový rozdiel je rozdiel dvoch výšok t.j. je to vzdialenosť medzi dvoma hladinovými plochami.

Zdanlivý horizont je dotyková rovina ku skutočnému horizontu.

Výška bodu H je vzdialenosť bodu v smere zvislice od zvolenej hladinovej plochy.

Hladinová plocha – je to plocha ktorá je vo všetkých svojich bodoch kolmá na smer zemskej tiaže. Čítať viac