Úvod do geodézie

Legislatíva

Zákony:

Vyhlášky:

Ostatné:

Technické predpisy:

Geodetické siete a bodové polia 74.20.73.1. Predpisy usmerňujúce práce v goedetických sieťach a bodových poliach.

Mapovanie a tvorba bázy údajov 74.20.73.2. Kataster nehnuteľností 74.20.73.4. Predpisy súvisiace s katastrom nehnuteľností:

  • S 74.20.73.43.00 – Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov
  • S 74.20.73.43.20 – Smernica na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • S 74.20.73.45.00 – Na obnovu katastrálneho operátu
  • MN 74.20.73.46.30 – Metodický návod na vyhotovenie identifákácie parciel
  • MN 74.20.73.47.00 – Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov – ROEP

Štátna dokumentácia 74.20.73.8

  • 74.20.73.82.00 – Ponukový cenník geodetických a kartografických výkonov

Kartografické služby, Vyhotovovanie mapových diel a máp 74.20.74.1. Vydavateľstvo a tlač máp v neknižnej forme, Vydavateľstvo a tlač mapových diel 22.11.33.1.