Úvod do geodézie

Všeobecné pojmy

Druh pozemku – rozlíšenie účelu využívania pozemku stanovené predpismi.

Fond lesný – pozemky, ktoré sú trvalo určené na plnenie funkcie lesov.

Fond pôdny – súhrn poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy.

Geodet a kartograf autorizovaný – fyzická osoba, ktorá získala osobitnú spôsobilosť na overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa právnych predpisov.

Hranica parcely – hranica zobrazujúca obvod parcely na mape.

Hranica pozemku – čiara na povrchu Zeme určená spojnicami lomových bodov hranice.

Identifikácia parcely – je súčasťou súboru popisných informácií katastra nehnuteľností, obsahuje meno (názov) vlastníka alebo spoluvlastníkov, rodné číslo, zoznam nehnuteľností s uvedením ich parcelných čísel prípadne súpisných čísel, ktoré vlastník (spoluvlastníci) v danom katastrálnom území vlastnia.

Mierka mapy – pomer neskreslenej dĺžky na mape k zodpovedajúcej dĺžke v skutočnosti. Označuje sa výrazom 1 : M, kde M je mierkové číslo.

Náčrt, meračský – grafické alebo číselné vyjadrenie výsledkov podrobného merania.

Kataster nehnuteľností – geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, ktorého súčasťou je aj evidencia právnych vzťahov k týmto nehnuteľnostiam.

Katastrálna mapa – polohopisná mapa veľkej mierky zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemku.

Katastrálny operát – súbor dokumentačných materiálov obsahujúci údaje z katastra z jedného katastrálneho územia.

Katastrálne územie – územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.

Parcela – číslo, ktorým je označená každá parcela zhodne vo všetkých častiach operátu katastra nehnuteľností.

Parcelné číslo – číslo, ktorým je označená každá parcela zhodne vo všetkých častiach operátu katastra nehnuteľností.

Plán, geometrický – technický podklad pre právne úkony vyhotovený na základe geodetických prác, obsahuje najmä grafické zobrazenie nehnuteľností pred zmenou alebo po jej vykonaní s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer.

Pozemok – časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnosprávnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby, hranicou druhu pozemku alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Pozemok mimo zastavaného územia obce – priestor mimo zastavaného územia obce, starší názov extravilán.

Pozemok v zastavanom území obce – zastavané územie obce, starší názov intravilán.

Pozemková kniha – verejná kniha, v ktorej sa zapisovali vlastnícke práva a iné vecné práva na nehnuteľnosti.

Vektorová katastrálna mapa – katastrálna mapa, ktorá je výsledkom vizualizácie vo vektorovom tvare s obsahom a presnosťou určenou osobitným predpisom, uložená v súboroch so stanovenou štruktúrou a stanoveným formátom na pamäťovom médiu počítača.

Vlastník nehnuteľností – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť.

Výmera parcely – vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


1 × = dve

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>