Úvod do geodézie

Základné pojmy – mapovanie

Plán – menšia časť územia vo veľkej mierke, nemusí spĺňať náležitosti mapy, nemusí mať rám mapového listu. Môže byť vyhotovený v miestnom alebo lokálnom súradnicovom systéme.

Geometrický plán je technickým podkladom na právne úkony, ktorý je vyhotovený na základe geodetických prác. Obsahuje grafické zobrazenie nehnuteľnosti pred zmenou a po jej vykonaní. Uvedené sú doterajšie a nové parcelné čísla, druhy pozemkov a ich výmera.

Geometrický plán môže vyhotoviť iba fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na to spôsobilosť a oprávnenie podľa zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. Táto osoba je geodet, ktorá autorizačne overuje súlad vyhotovenia s právnymi predpismi. Autorizačné overenie sa vyznačí na geometrickom pláne pečiatkou a podpisom geodeta, ktorý geometrický plán overil.

Meračský náčrt je grafické vyjadrenie výsledkov z merania ktoré je podkladom na zobrazenie obsahu mapy. Vyhotovuje sa priamo v teréne pri meraní v približnej mierke. Meračské náčrty sú súčasťou mapového diela, dokumentom mapovacích prác. Využívajú sa ako doplnenie máp a na vytyčovanie v teréne. Obsahuje predmety merania základnej mapy ako napríklad: stavby spojené so zemou s pevným základom, verejná zeleň, dopravné siete a zariadenia, nadzemné vedenia, vodné toky a vodohospodárske zariadenia.

Mierka – Mierkové číslo dáva pomer zmenšenia dĺžky v mape ku dĺžke v skutočnosti.
Príklad: 1:100

  • 1 – mapa
  • 100 – skutočnosť

pre dĺžky d_{m}:d_{s}=1:M
pre plochy p_{m}:p_{s}=1:m^{2}

Mierky delíme na 3 kategórie:

  1. veľké (1:100 – 1:5000)
  2. stredné (1:10 000 – 1:200 000)
  3. malé (1:200 000 – a viac)

Typy mierok:

  • číselné (1:10 000 – metrická, 1:2880 – siahová sústava)
  • grafické (číselná os)grafické (číselná os)
  • priečne meradlo

Siahová sústava:
1:2880 1:14 400
1:1440 1:28 800
1:720

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


päť + = 9

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>