Úvod do geodézie

Základné pojmy

Model zemeZemský povrch je nepravidelný:

Geoid – Hladinová plocha, ktorá je v prírode tvorená pokojnou vodnou hladinou. Nieje to matematicky definovateľná plocha z toho vyplýva, že nie je možné vykonávať výpočty. Táto plocha vzniká mysleným predlžením stredných hladín mora pod pevninou.

Elipsoid – Je náhradná matematická plocha, ktorá vzniká rotáciou Elipsy okolo jej malej osi totožnej s osou zemskej rotácie. Na výpočty sa používajú Besselov, Krasovského Elipsoid. Polomer zeme sa používa R=6378,2 km.

Guľa – pre geodetické práce menšieho rozsahu sa môže zemský povrch aproximovať guľou.

Rovina – Možno s ňou nahradiť zemský povrch iba na zobrazovanie malých území (do 700km2 alebo je to kružnica s priemerom 30km alebo je to územie štvorec 27km2).

Mapa – Je zmenšený generalizovaný rovinný obraz zemského povrchu alebo jeho častí, vyhotovený v určitom súradnicovom systéme, v mierke s predpísanými parametrami.

Plán – je zobrazenie malej časti zemského povrchu, ktorý neobsahuje náležitosti mapového diela.

Náčrt – je to zobrazenie zemského povrchu malého rozsahu priamo v teréne len v približnej mierke.

Zákl. obsah mapy:

 • Polohopis
 • Výškopis
 • Popis

Mierka mapy – je číslo 1:M kde M je mierkové číslo, ktoré vyjadruje pomer zmenšenia skutočnej dĺžky na mape.

Geodetické základy – sú v teréne reprezentované geodetickými bodmi.

Geodetické body – patria medzi meračské body a tvoria bodové polia.
Klasické geodetické základy:

 • Polohové bodové pole (Česko – Slovenská trigonometrická sieť)
 • Výškové bodové pole (Česko – Slovenská jednotná nivelačná sieť)
 • Tiažové bodové pole GR – 64 (Česko – Slovenská gravim. sieť)

Moderné geodetické základy:
Tvorí tzv. Štandardné Integrované geodetické bod (SK TRF) (pre integráciu s okolitými štátmi)

 • Štátna trigonometrická sieť – Polohové bodové pole (S – JTSK 2003)
 • Štátna nivelačná sieť – Výškové bodové pole (Bpv.)
 • Štátna gravimetrická sieť – tiažové bodové pole (Gr – 03)
 • Štátna priestorová sieť (ETRS 89)

Súradnicové systémy:

 • 2D – rovinné súr. systémy (X, Y)
 • 3D – priestorové súr. systémy (X, Y, Z)
 • Pravouhlé (X,Y), (X,Y,Z)
 • Polárne (uhol, dĺžka)

Súr. systémy v geodézií: S – JTSK, S – 40.

Stabilizácia geod. bodu: Zabezpečenie geod. bodu trvalým alebo dočasným znakom v prírode.

 • Trvalé – Žulový kameň, klinec, kovová rúrka.
 • Dočasné – Drevený kolík, meračské klince, krieda.

Signalizácia bodu: Trvalé alebo dočasné zviditeľnenie, označenie bodu v prírode.

 • Trvalá – Meračská veža, ochranná tyč, beónová skruž.
 • Dočasná – V%