Úvod do geodézie

Bodové polia

Nové geodetické základy

V posledných dvoch desaťročiach sa uplatňuje celoeurópsky terestrický referenčný systém ETRS89. Vychádza z množiny špeciálnych družíc, ktoré stále vysielajú informácie o svojej polohe, čo umožňuje pozemnému používateľovi pomocou el. zariadení – GPS určiť presnú polohu antény špeciálneho prímača. Pomocou výpočtovej techniky sa údaje spracujú a súradnice pretransformujú do JTSK. Tento lokalizačný základ najvyššej presnosti je už na našom území vo veľkej miere vybudovaný – SKPOS (Slovenská priestorová observačná služba). Na základe týchto nových technológií bolo potrebné pristúpiť k celkom novému spôsobu budovania a spravovania bodov geodetických základov. Čítať viac

Podrobné výškové bodové pole

Podrobné výškové bodové pole sa zriaďuje tam, kde hustota základného výškového poľa nie je dostačujúca pre nadväzujúce geodetické práce. Na určovanie výšok bodov v podrobnom výškovom bodovom poli sa používa metóda geometrickej nivelácie zo stredu a to technickou niveláciou. Nivelačná súprava – nivelačný prístroj, nivelačná lata, statív, podložky. Dĺžky zámer sa zvolia najviac do 120m a spravidla sa odkrokujú. Maximálna dĺžka ťahu technickej nivelácie nemá prekročiť 5km. Výsledky merania sa zapisujú do zápisníka pre technickú a plošnú niveláciu. Čítať viac

Základné výškové bodové pole

Nadmorské výšky výškových geodetických bodov sú podkladom pre výškové merania. Výšky sa udávajú vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv). Základné výškové pole tvoria body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS). Sieť je súbor trvale stabilizovaných a po celom území štátu vhodne rozložených výškových bodov. Ich výšky sa vzťahujú na jediný horizont a boli určené s vysokou presnosťou. Čítať viac

Podrobné polohové bodové pole

PBPP – je súbor meračských bodov, ktorými sa základné polohové bodové pole doplní na hustotu potrebnú pre podrobné meranie.

Vývoj PBPP

  • 1930 – vyšiel návod A
  • 1961 – vyšli inštrukcie pre technicko-hospodárske mapovanie
  • 1969 – smernice pre technicko-hospodárske mapovanie
  • 1980 – vyšla norma – geodetické body Čítať viac

Základné polohové bodové pole

Vývoj trigonometrických sietí

Na našom území sa vybudovalo pre mapovanie v rôznych obdobiach niekoľko trigonometrických sietí.

Trigonometrická sieť pre Rakúsky stabilný kataster

Budovala sa v rokoch 1807 – 1860 (v čechách do roku 1840) a slúžila ako polohopisný podklad máp stabilného katastra v českých krajinách. Pre stanovenie rozmerov tejto siete a jej kontrolu sa zriadili 4 základne:

  • pri Viedenskom Novom Meste  v Dolnom Rakúsku
  • pri Welse v Hornom Rakúsku Čítať viac

Základy teórie chýb

Teória chýb sa zaoberá vlastnosťami chýb a ich vplyvom na výsledky merania.
Výsledok merania nie je skutočná hodnota ale len tzv. najpravdepodobnejšia hodnota merania.

Vyrovnávací počet je matematické spracovanie výsledkov meraní s uvážením týchto chýb

Úlohy vyrovnávacieho počtu:

  • určiť kritériá na vylúčenie nespoľahlivých meraní
  • určiť najlepší odhad skutočnej hodnoty meranej veličiny Čítať viac