Úvod do geodézie

GNSS

GALILEO

GALILEO logoNavigační systém Galileo je plánovaný európsky autonómni globálni družicový polohový systém (GNSS), ktorý by mal byť nezávislou obdobou amerického systému Navstar GPS a ruského systému GLONASS. Jeho výstavbu zaisťujú štáty Európske únie prostredníctvom Európskej kozmické agentúry (ESA) a ďalších inštitúcii.

Projekt je pomenovaný podľa toskánského vedca Galilea Galileiho, ktorý sa mimo iné zaujímal o problémy námornej navigácie. Čítať viac

NAVSTAR

NAVSTAR GPS logoGlobal Positioning System (Globálny polohový systém), zvyčajne nazývaný GPS (armáda USA ho označuje ako NAVSTAR GPSNAVigation Signal for Timing And Ranging), je satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície a poskytujúci veľmi presnú časovú referenciu takmer kdekoľvek na Zemi alebo zemskej orbite. Používa zostavu aspoň 24 satelitov na strednej zemskej orbite. Čítať viac

Čo je GPS

GPS – globálny systém na určenie polohy je družicový navigačný systém vybudovaný na určovanie polohy a času kedykoľvek a kdekoľvek na Zemi, nezávisle od aktuálnych meteorologických podmienok.

Určenie polohy meraného bodu sa dá vysvetliť tak, že sa nachádza v priesečníku guľových plôch, ktorých polomer je daný meranými zdialenosťami medzi družicou a určovaným bodom. Z geometrického hľadiska je nutné poznať polohu minimálne troch družíc na určenie polohy určovaného bodu. Čítať viac

Ako funguje GNSS

  • Princíp triangulácie zo satelitov – dá sa povedať, že je tu použitý princíp pretínania z dĺžok vpred.
  • Meranie tranzitného času – Tranzitný čas je časový úsek, za ktorý sa dostane rádiový signál zo satelitu do prijímača.
  • Pre meranie tranzitného času si GPS nárokuje veľmi presnú synchronizáciu časov, ktorú môžeme dosiahnuť použitím špeciálnych metód. Čítať viac

Meranie s GNSS

Rekognoskácia:

Hlavnou úlohou rekognoskácie je zakreslenie prekážok, ktoré sú vzhľadom na stanovisko nad 15˚ nad horizontom. Prekážky sa zakreslia do rekognoskačného záznamu na základe zamerania azimutu a výškového uhla prekážky. Azimut stačí zamerať približne pomocou buzoly a výškový uhol pomocou sklonomeru. Body sa snažíme vyberať tak, aby sa k nim dalo prísť čo najbližšie autom. Do rekognoskačného záznamu treba vyznačiť aj prístupné cesty. Čítať viac

Ovplyvňovanie presnosti GNSS

Presnosť polohy určenej prijímačom GPS sa môže pohybovať od 100m do niekoľko centimetrov v závislosti od použitého spôsobu merania a spracovania výsledkov merania, od aktuálneho stavu atmosféry a od aktuálnej politiky ministerstva obrany USA (kódovanie a degradácia presnosti niektorých signálov) a pod. Presnosť určovania polohy a času pomocou GPS ovplyvňujú nasledovné faktory:

  • riadenie prístupu k signálom z družíc (selektívna dostupnosť, Anti-Spoofing),
  • stav družíc,
  • rozsah presnosti meraní, Čítať viac