Úvod do geodézie

Mapovanie

Zobrazovacie základy mapovania

Rozdelenie kartografických zobrazení

Rozdelenie kartografických zobrazeníKartografické zobrazenie vyjadruje závislosť medzi mapou a referenčnou plochou. Na prenesenie bodov zo zakrivenej referenčnej plochy do roviny mapy sa používajú rôzne zobrazovacie plochy rozvinuteľné do roviny. Prenos zobrazenia do roviny mapy sa určuje pomocou matematických rovníc. Týmto problémom sa zaoberá matematická kartografia. Čítať viac

Tvar a rozmery zeme

Pri formovaní tvaru zemského telesa pôsobili dve sily a to: príťažlivá sila P podľa všeobecného gravitačného zákona a odstredivá sila O ako dôsledok zemskej rotácie. Výslednica obidvoch síl je zemská tiaž (gravitácia G) a priestor v ktorom sa prejavuje je tiažové pole zeme.
Tvar a rozmery zeme Čítať viac

Znázornenie terénu v mapách s objektmi a javmi

Obsah mapy:
  • Polohopis – je základom každej mapy a zobrazuje všetky predmety, ktoré sú svojimi základmi pevne spojené so zemou
  • Výškopis – obraz terénneho reliéfu na mape, je to súbor vrstevníc, výškových bodov s ich výškovými kótami, výškopisnými značkami.
  • Popis – súbor geodetických mien, názvov, skratiek, čísel v mapovom poli a rámových a mimorámových údajov

Podrobnosť polohopisu závisí od mierky mapy. Čítať viac

Vyjadrenie terénneho reliéfu v mapách

Terén môžeme vyjadriť:
  • šrafovaním
  • vrstevnicami
  • kótovaním
  • tieňovaním
  • odstupňovaním výšok

Šrafovaním – šrafy informujú o spádových pomeroch a vytvárajú plastický dojem na mape. Vyznačujú sa nimi prudko sklonené plochy. Kreslia sa striedavo, jedna čiara kratšia a jedna dlhšia kolmo na hornú stranu stupňa. Čítať viac

História katastrálneho mapovania

Do roku 1918 sa formoval na našom území kataster a katastrálne mapovanie. Kataster slúži na výber daní a poplatkov z nehnuteľností (pozemky, stavby). V roku 1647 sa na Slovensku vykonal prvý úradný súpis pôdy pre daňové účely. V roku 1654 sa vykonal súpis rustikálnej pôdy (poddanskej), ktorý dostal názov Prvá berná (daňová) rula. V roku 1680 bol podnet na prešetrenie držby rustikálnej pôdy a vznikol nový opravený kataster s názvom Druhá berná (daňová) rula. Tento kataster platil až do roku 1748. V roku 1744 sa panovníčka Mária Terézia dala vykonať obdobný súpis pôdy v celej Rakúsko-Uhorskej monarchii a po ukončení súpisu v roku 1748 dostal názov Tretia berná (daňová) rula – Tereziánsky kataster. Po roku 1748 sa založil dominikálny kataster, ktorý sa skompletnil v roku 1756 a nazval sa Štvrtá berná (daňová) rula. Čítať viac