Úvod do geodézie

Metódy budovania PPBP

Fotogrametrická metóda

Fotogrametria je meračská metóda pri ktorej sa meria na meračských snímkach a nie priamo na predmete. Nie je potrebný styk s predmetom merania.

Na zemi sa nachádzajú vlícovacie body. Dané sú súradnice bodov v JTSK, merané súradnice na snímkach (snímkové súradnice). Zo súradníc sa vypočíta transformačný kľuč, ktorý slúži na prevod snímkových súradníc do JTSK. Čítať viac

Trojuholníkové reťazce

Trojuholníkovými reťazcami sa zameriavajú líniové stavby, cesty, železnice, vodné toky, ktoré sú na rovinnom alebo mierne členitom teréne.

Stanoviská by mali tvoriť súvislý reťazec rovnostranných trojuholníkov. Trojuholníkové reťazce sú pripojené na konci na min. 2 body a na začiatku na 1 bod zo základného bodového poľa. Čítať viac

Rajón

Postup merania je z veľkého do malého. Vychádza sa z bodov ktoré sú určené vo vyššej presnosti.
Dĺžka orientovanej strany musí byť dlhšia ako dĺžka rajónu. Určuje sa polárnymi súradnicami.

Meranie

Vodorovný uhol sa meria sekundovým teodolitom v radoch a skupinách. Čítať viac

GNSS – budovanie bodov PPBP

Skratka GNNS znamená: Globálny navigačný satelitný systém. GNSS pracuje s geocentrickým súradnicovým systémom WGS 84.

V tomto súradnicovom systéme:

  • Os X prechádza priesečníkom nultého poludníka s rovníkom.
  • Os Y je otočená o 90 stupňov na východ, leží v rovine rovníka. Čítať viac

Polygónové ťahy – budovanie bodov PPBP

Polygón je mnohouholník v ktorom sa merajú ľavostranné vrcholové uhly a vodorovné dĺžky. Metóda polygónových ťahov je univerzálna pretože sa dá použiť v intraviláne aj v extraviláne, v banskom meračstve, …
Pre jednotlivé polygónové ťahy platia technické predpisy: geometrické parametre (tvar, dĺžka, počet vrcholov, súčet dĺžok). – Sú to tabuľkované hodnoty.

Podľa tvaru sa delia na: