Úvod do geodézie

Podrobné meranie

Tachymetria

Zorné pole diaľkomera Zeiss DAHLTA 010APoužíva sa na polohové a výškové určenie bodov. Slovo tachymetria znamená rýchle meranie. Na tachymetrické meranie môžeme použiť ľubovoľný teodolit ktorý je vybavený diaľkomernými ryskami. Momentálne sa používajú elektronické teodolity ktorými sa tachymetria meria veľmi jednoducho a rýchlo.

Podľa druhu použitého diaľkomera sa tachymetria delí na:

  • Nitkovú – tachymetria univerzálnym teodolitom.
  • Diagramovú – tachymetria pomocou diagramového diaľkomera. Čítať viac

Metóda pretínania napred

Potrebné prístroje na meranie:

Minimálne 2 teodolity na meranie z dvoch stanovísk alebo na statív pripevníme centračnú podložku a prístroj po meraní z bodu A len pripevníme na bod B a v meraní pokračujeme. (Nútená centrácia).

Postup merania:

Postavíme prístroj na stanoviská A a B. Pripravíme ich na meranie. Z bodu A nastavíme orientáciu na bod B. Z bodu B nastavíme orientáciu na bod A. Čítať viac

Podrobné meranie

Zisťovanie a záznam informácií (s následným spracovaním) o polohe a výške predmetov merania a vyšetrenia na zemskom povrchu, pod ním a nad ním.

Predmety vyšetrovania pre mapy veľkých mierok (M < 5 000)

  • Čísla bodov bodového poľa
  • Parcelné čísla
  • Popisné a evidenčné čísla
  • Miestne mená
  • Druhy pozemkov Čítať viac