Úvod do geodézie

Polygometria

Meranie polygónov

V polygónovom ťahu (PŤ) sa meria vodorovná dĺžka a vrcholové ľavostranné uhly. Polygón sa zväčša pripája na body, ktorých súradnice boli určené pomocou GNSS a následne sa zhusťujú pomocou PŤ. Na meranie sa používajú elektronické teodolity ktoré dokážu merať vodorovnú dĺžku. Dĺžky PŤ meriame vždy 2 krát (nezávisle), do výpočtu zadávame priemer. Vrcholové ľavostranné uhly meriame čo najpresnejšie, v dvoch polohách v 1 alebo viac skupinách.

Samostatné polygónové body volíme tak:

  • aby boli vhodne rozmiestnené na meranie polohopisu,
  • aby bola viditeľnosť medzi susednými bodmi polygónu. Čítať viac

Rozdelenie polygónov

Polygóny rozdeľujeme podľa rôznych hľadísk:

Druhy polygonovPodľa geometrického tvaru delíme polygóny na uzavreté a otvorené. Uzavreté polygóny majú tvar podľa obrázka , používajú sa len na osobitné účely. Otvorené polygóny majú v praxi najširšie uplatnenie.

Podľa vzťahu polygónov k polohovému bodovému poľu rozoznávame polygóny polohovo a smerovo pripojené a polygóny pripojené len polohovo. Pripojené polygóny umožňujú vytvoriť vzájomne spätú polygónovú sieť, ktorú vkladáme do siete trigonometrických bodov. Polygóny bez pripojenia a orientácie volíme pri úlohách miestneho významu. Nie sú žiadnym spôsobom viazané na súradnicový systém, alebo sa naň pripoja dodatočne. Súradnice polygónových bodov vtedy vypočítame v ľubovoľne zvolenom a orientovanom súradnicovom systéme. Čítať viac

Polygometria

Zhusťovanie bodového poľa pomocou polygónov

Ak potrebujeme pre meranie zhustiť bodové pole a nemôžeme použiť systém GNSS, musíme na zhustenie bodového poľa použiť tzv. Polygónový ťah. Polygónový ťah je pripojený na súradnicovo známe body. Súradnicovo známe body sa prevažne určujú pomocou GNSS. Čítať viac