Úvod do geodézie

Výškové merania

Chyby pri nivelácií

Chyby podľa prístrojov a pomôcok.

  • Nulová plocha (pätka laty) táto chyba vzniká vtedy ak pätka laty nie je kolmá na zvislú os. Túto chybu zistíme ak staviame latu na žabu (podložku) 5 spôsobmi. Ak sa chyba potvrdí treba prebrúsiť pätku laty. Latu staviame na podložku nasledovne: Čítať viac

Hĺbkové meranie

Hĺbkové meranieHĺbkové meranie aplikujeme pri určovaní hĺbky stavebnej jamy, výkopu, šachty atď. Meranie vykonáme geometrickou niveláciou doplnenou vhodnou diaľkomernou pomôckou napr. pásmom. Postup merania je vyznačený na obrázku, keď nám zavesené pásmo nahradzuje nivelačnú latu. Čítať viac

Nivelácia

Je najpresnejšia metóda na určenie výškových rozdielov (prevýšenie).

Nivelačná zostava Nivelačný ťah

Pojmy:

Nivelačná zostava – Zoskupenie na jednom stanovisku. Nivelačná lata – Nivelačný pristroj – Nivelačná lata. Čítať viac

Nivelačné pomôcky

Nivelačné laty:

a) Laty pre TN:

Laty pre TN (celistvé, rozkladacia, sklápacie, rozťahovacie). Laty majú dĺžku 2m – 4m. Stupnice lát sú obdĺžniky (väčšinou po 1 cm) zrkadlovo otočené oproti sebe a sú bielo čierne alebo čierno červené. Čítať viac

Nivelačné prístroje

Základným úkonom pri nivelácií je vytýčenie zámernej priamky, ktorá je vodorovná. Na zabezpečenie vodorovnosti zámernej priamky slúži urovnávací prostriedok:

  • Kompenzátor
  • Nivelačná libela

Nivelačná libela je vysoko citlivá rúrková libela. Presnosť 4sek. do 15sek. na 2mm. Čítať viac

Plošná nivelácia

Plošná nivelácia sa používa na určenie výšok bodov na území, rovinatom alebo mierne sklonenom. Plošná nivelácia sa delí podľa toho aké máme Štvorcová sieťk dispozícií podklady.

  • Ak máme mapový podklad, tak ide o plošnú niveláciu pomocou mapového podkladu.
  • Plošná nivelácia pomocou štvorcovej siete.
  • Plošná nivelácia pomocou profilov. Čítať viac