Úvod do geodézie

Vzorce

Trojuholník

Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov, vzťahy medzi stranami a uhlami v trojuholníku, Euklidova veta, Pytagorova veta, obsah trojuholníka, polomer vpísan. a opísan. kružnici. Trigonometrické riešenie trojuholníka.

Vety o zhodnosti:

  • sss – všetky strany sú rovné
  • sus – dve strany a uhol sú rovné
  • usu – dva uhly a strana Čítať viac