Úvod do geodézie

Základné pojmy

Všeobecné pojmy

Druh pozemku – rozlíšenie účelu využívania pozemku stanovené predpismi.

Fond lesný – pozemky, ktoré sú trvalo určené na plnenie funkcie lesov.

Fond pôdny – súhrn poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy.

Geodet a kartograf autorizovaný – fyzická osoba, ktorá získala osobitnú spôsobilosť na overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa právnych predpisov.

Hranica parcely – hranica zobrazujúca obvod parcely na mape. Čítať viac

Slovník pojmov katastra nehnuteľností

Autorizovaný geodet, kartograf
Evidenčný list
Geometrický plán
Hranica pozemku
Čítať viac

Základné pojmy

Model zemeZemský povrch je nepravidelný:

Geoid – Hladinová plocha, ktorá je v prírode tvorená pokojnou vodnou hladinou. Nieje to matematicky definovateľná plocha z toho vyplýva, že nie je možné vykonávať výpočty. Táto plocha vzniká mysleným predlžením stredných hladín mora pod pevninou.

Elipsoid – Je náhradná matematická plocha, ktorá vzniká rotáciou Elipsy okolo jej malej osi totožnej s osou zemskej rotácie. Na výpočty sa používajú Besselov, Krasovského Elipsoid. Polomer zeme sa používa R=6378,2 km. Čítať viac