Úvod do geodézie

Meranie s GNSS

Rekognoskácia:

Hlavnou úlohou rekognoskácie je zakreslenie prekážok, ktoré sú vzhľadom na stanovisko nad 15˚ nad horizontom. Prekážky sa zakreslia do rekognoskačného záznamu na základe zamerania azimutu a výškového uhla prekážky. Azimut stačí zamerať približne pomocou buzoly a výškový uhol pomocou sklonomeru. Body sa snažíme vyberať tak, aby sa k nim dalo prísť čo najbližšie autom. Do rekognoskačného záznamu treba vyznačiť aj prístupné cesty.

Plánovanie GPS meraní:

Na základe výsledkov rekognoskácie sa zostaví bezprostredne pred meraním observačný plán, v ktorom je uvedené, v ktorom čase a na ktorom bode bude príslušný prístroj merať. Plánovanie sa vykonáva pomocou špeciálneho plánovacieho softvéru, ktorý vypočíta všetky potrebné informácie o družiciach a ich konštelácii. Zohľadňuje aj prekážky na jednotlivých bodoch. V súčasnosti je možné celých 24 hodín merať aspoň so 4 družicami. Merania plánujeme pri najlepších podmienkach – pri najmenších PDOP. V závislosti od počtu družíc a PDOP plánujeme aj dĺžku observácie. Je dôležité správne odhadnúť a naplánovať aj čas určený na presun aparatúr.

Meranie:

Vlastné meranie na bode sa začína centráciou antény, určením výšky antény nad bodom, spojením prístroja s anténou a zdrojom a napokon odštartovaním merania. Do prístroja je možné pred alebo počas merania vložiť rôzne údaje – výšku antény, číslo a názov bodu, súradnice bodu a rôzne poznámky. Po spustení merania sa prístroj automaticky skalibruje a vyhľadáva družice. Celé meranie a registrácia prebieha automaticky a bez zásahu operátora. Dokonca je možné prístroj naprogramovať na automatický štart a ukončenie merania. Po návrate z terénu je potrebné prehrať registrované údaje do počítača a uvoľniť tým pamäť prístroja. Doporučuje sa hneď spočítať namerané vektory, aby bolo možné hneď premerať prípadne zle namerané vektory.

Spracovanie meraní GPS:

Súradnicový systém JTSK-03 je u nás v súčasnosti záväzný. Pri využití GPS, ktorý pracuje v geodetickom systéme WGS 84 je potrebné získané výsledky pretransformovať. Transformácie je možné urobiť pomocou firemných softvérov, ktoré sú dodávané spolu s prístrojom. Súčasťou programového balíka je aj softvér na plánovanie meraní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 3 = dvadsať sedem

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>