Úvod do geodézie

Obsah vytyčovacie výkresu

Vytyčovací výkres je súčasťou projektu, obsahuje úplné vyznačenie všetkých vytyčovacích údajov. Do vytyčovacieho výkresu sa podľa STN 01 3419 Vytyčovacie výkresy stavieb zakresľujú:

  • vytyčovacia sieť (polohové a výškové body s ich označením) a k nej vztiahnuté vytyčovacie prvky, vrátane presnosti vytýčenia, objekty, ak je na ne viazané vytýčenie, alebo ak sú v nejakom vzťahu k projektu (napojenie projektu na jestvujúce objekty, vzdialenosti od trasy atď.),
  • osi a obrysy navrhovaných objektov,
  • vytyčovacie prvky viazané na polohové a výškové body,
  • orientácia výkresu k severu, súradnicová sieť s označením súradnicového systému a použitý výškový systém,
  • u podrobných vytyčovacích výkresov sú detaily viazané na základné osi objektu, ktoré sú vo vzťahu k vytyčovacej sieti.

Vytyčovací výkres líniových stavieb obsahuje:

  • hlavné body trasy a hlavné výškové body (na vytýčenie priestorovej polohy), body podrobného vytýčenia (hlavné body oblúkov, prechodníc a kružníc, body výškového vytýčenia atď., na podrobné vytýčenie),
  • osi stavebných objektov (priepusty atď.), ich staničenie, rozmiestnenie priečnych profilov,
  • tabuľky s parametrami navrhovaných prechodníc a oblúkov.

Vytyčovací výkres má znázorňovať vzťah bodov podrobného vytyčovania vzhľadom k vytyčovacej sieti, resp. k osiam stavby.

Najvýhodnejšie je keď sú vytyčovacie prvky určené analytickým výpočtom. Môžeme to dosiahnuť hlavne vtedy, keď body podrobného vytyčovania sú analyticky definované v súradnicovom systéme bodového poľa.

Vytyčovací výkres sa vyhotovuje vo vhodnej mierke, (u líniových stavieb v mierke 1:500, 1:1000, 1:2000, príp. 1:5000). Odporúča sa, aby mierka vytyčovacieho výkresu bola zhodná s mierkou podrobnej situácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


4 + = jedenásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>