Úvod do geodézie

Profilová nivelácia

Profilová nivelácia sa používa pri líniových stavbách (cesty, vodné toky). Výškové pomery určujeme pomocou zvislých profilov geometrickou niveláciou. Profil je raz zvislej roviny s terénom a zobrazuje tvar terénu resp. objektu pozdĺž určitej čiary. Podľa smeru vedenia profilov rozlišujeme profil priečny a pozdĺžny.

Pozdĺžny profil:Pozdĺžny profil

Pozdĺžny profil je zvislý rez terénu vedení osou komunikácie alebo stavby. Je rozdelený na 100m úseky (hektometre). Pozdĺž meraného profilu vedieme nivelačný ťah TN ktorý má na začiatku aj na konci známy výškový bod. Stanoviská prístroja volíme na mierne zvýšených miestach. Prestavové body volíme na stabilizované body profilu. Body profilu sú súčasťou ťahu. Ostatné body volíme ako zámery stranou. Niveláciu vykonávame jedným smerom. Pozdĺžny profil musí obsahovať: kóty terénu, porovnávaciu rovinu, staničenia, vzdialenosti priečnych profilov.

Priečny profil:Priečny profil

Meriame podľa potreby v rozsahu 10m-50m na obidve strany od osi pozdĺžneho profilu. Priečne profily sú kolmé na os pozdĺžneho profilu. Priečne profily sú kolmé na os pozdĺžneho profilu a sú od seba vzdialené v pravidelných intervaloch 20m-50m. Smer krátkych priečnych profilov vytyčujeme od oka. Dlhšie priečne profily vytyčujeme teodolitom alebo pentagonom. Poloha jednotlivých bodov profilov určíme staničením na pásme ktoré je natiahnuté kolmo na pozdĺžny profil. Výšky určíme TN ako zámery stranou. Pri meraní priečneho profilu je vhodné vybudovať niekoľko pomocných výškových bodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 × = osemnásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>